Viessmann duomenų apsaugos deklaracija

Esminė informacija

Mes, Viessmann Ref Baltics OU Lietuvos filialas (toliau – Viessmann arba mes), būdami Viessmann Group dalimi, labai rimtai vertiname Jūsų asmens duomenų apsaugą ir griežtai laikomės šiuo metu galiojančių duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Vienas iš jų yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2016/679). Viessmann Group ir Viessmann Ref Baltics OU Lietuvos filialas yra susijusios įmonės. Vadinasi, mes joms galime daryti tam tikrą įtaką.

Asmens duomenys mūsų interneto svetainėse ir naudojant mūsų taikomąsias programas bei paslaugas renkami tik tiek, kiek būtina, ir tvarkomi pagal paskirtį. Asmens duomenys – tai tokie duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti Jūsų tapatybę, arba su Jumis susiję kiti duomenys.

Atsakinga įstaiga, kaip apibrėžta duomenų apsaugos teisės aktuose

Viessmann Ref Baltics OU Lietuvos filialas
Geležinio Vilko str. 6B
LT-03150 Vilnius, Lithuania
Telefonas:  +370 644 00 111
El. paštas: info.lt@viessmann.com

Apdorojimas Viessmann grupėje

Mūsų vardu veikia Viessmann Ref Baltics OU Lietuvos filialas:

 • Viessmann Ref Baltics OU Lietuvos filialas


Surinkti duomenys gali būti apdorojami arba perduodami kitoms Viessmann grupės įmonėms, jei:

 • davėte aiškų ir informuotą sutikimą kitur (pvz., užklausos
 • tai būtina dėl konkretaus tikslo ir darbo pasidalijimo Viessmann grupėje; šiuo tikslu Viessmann grupėje sudaryti atitinkami sutartiniai susitarimai,
 • atsakinga šalis pateikia duomenis su pseudonimais, o atsakinga šalis garantuoja, kad užsakomoji grupės įmonė negali panaikinti šių duomenų pseudonimų, arba
 • atsakinga įstaiga duomenis saugo anonimiškai ir taip saugomiems duomenims nebetaikomos duomenų apsaugos taisyklės.

Perdavimas į trečiąsias šalis

Viessmann Group įmonės tvarko ir (arba) perduoda jūsų pateiktus duomenis Vokietijoje, Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse (įskaitant JAV), kuriose užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis pagal DS-GVO 45 straipsnį arba suteikiamos tinkamos garantijos pagal DS-GVO 46 straipsnį. 

Duomenų apsaugos pareiškimo taikymo sritis

Šiame pareiškime apžvelgiama, kaip užtikriname duomenų apsaugą, kokie duomenys renkami ir tvarkomi, kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu. Jis iš esmės taikomas visoms interneto svetainėms ir programėlėms, už kurias atsakinga Viessmann. Jei Viessmann interneto svetainėse ir programėlėse nukrypstama nuo šių duomenų tvarkymo principų arba jie papildomi savais, tai bus atitinkamai nurodyta atitinkamose interneto svetainėse arba programėlėse. 

Šią privatumo politiką sudaro penkios dalys:

 • Pirmoji dalis (nuostatos verslo naudotojams) taikoma Viessmann paslaugų verslo naudotojams.
 • Antroji dalis (taisyklės pareiškėjams) taikoma privatiems Viessmann paslaugų naudotojams teikiant paraiškas.
 • Trečioji dalis (bendroji informacija ir taisyklės, taikomos Viessmann interneto svetainėms ir programėlėms) taikoma visiems naudotojams, besinaudojantiems Viessmann paslaugomis arba interneto svetainėmis ir programėlėmis.
 • Ketvirtoji dalis (informacija apie duomenų subjektų teises) taikoma visiems naudotojams, kurių duomenims taikoma duomenų apsaugos teisė, bet ne juridiniams asmenims.

Be to, mūsų svetainėse gali būti nuorodų į kitų paslaugų teikėjų svetaines, kurioms ši duomenų apsaugos deklaracija netaikoma.

I. Nuostatos verslo naudotojams

Ši duomenų apsaugos taisyklių dalis taikoma tik verslo naudotojams, pavyzdžiui, prekybos įmonėms, pramonės įmonėms, savivaldybėms, komercinėms įmonėms, projektuotojams, architektams ir t. t., ir tik tiek, kiek jie mūsų interneto svetainėse ir programėlėse pateikia kontaktinių asmenų asmens duomenis sutartims sudaryti ir vykdyti pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

Asmens duomenis Viessmann renka ir tvarko šiais tikslais:
Tarpininkavimas sprendžiant klientų užklausas
Tarpininkavimas teiraujantis klientų
rodymas Viessmann specializuotuose įmonių žinynuose (pvz., specializuotų partnerių paieška svetainėje www.viessmann.co.uk) 

Jei mums pateikėte asmens duomenis, juos naudojame tik atsakydami į jūsų užklausas, tvarkydami su jumis sudarytas sutartis, atlikdami techninį administravimą, prisijungimo veiksmus ir paslaugas, teikiamas atitinkamuose interneto puslapiuose ar programėlėse.

Saugomi asmens duomenys bus ištrinti, jei atšauksite savo sutikimą juos saugoti, jei jų nebereikės tikslui, kuriam jie buvo saugomi, arba jei jų saugojimas bus neleistinas dėl kitų teisinių priežasčių. Kreipkitės adresu info.lt@viessmann.com. Tuomet jūsų duomenys bus ištrinti arba, jei jie vis dar reikalingi tikrinimo, sąskaitų išrašymo ir (arba) apskaitos tikslais, bus saugomi šiais tikslais.

Kitiems asmens duomenims, tvarkomiems pristatant ir teikiant produktus ir paslaugas pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomos atitinkamų bendrųjų pardavimo sąlygų duomenų apsaugos nuosta

II. Taisyklės pareiškėjams

Ši duomenų apsaugos taisyklių dalis taikoma Viessmann grupės įmonių darbo skelbimuose nurodytiems kandidatams. Tai galioja tik tiek, kiek šie pretendentai pateikia Viessmann asmens duomenis, vykdydami paraiškos pateikimo procedūrą, pavyzdžiui, pateikdami paraišką popierine forma, elektroniniu paštu, naudodamiesi kontaktinėmis formomis su priedais ar Viessmann valdomais portalais arba naudodamiesi trečiųjų šalių elektroninėmis darbo biržomis pagal reikalaujamą turinį, taip pat pagal kitus regioninius teisinius reikalavimus

Jūsų asmens duomenis naudojame tik jūsų paraiškai apdoroti. Popieriuje pateikti paraiškos dokumentai saugomi tik įdarbinimo proceso metu, vėliau jie sunaikinami per sertifikuotus paslaugų teikėjus laikantis duomenų apsaugos įstatymų.

Pareiškėjo asmens duomenys automatiškai ištrinami ne anksčiau kaip po 4, bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo tada, kai pareiškėjui buvo pranešta, kad jis neužima darbo vietos ir kad nėra jokių kitų teisinių reikalavimų. Šis terminas grindžiamas 2010 m. Lygybės įstatymo nuostatomis.

Jei siunčiate mums paraiškos dokumentus popierine ar elektronine forma be nuorodos į darbo skelbimus, išreiškiate sutikimą, kad jūsų duomenys liktų saugomi mūsų sistemoje ir ateityje būtų svarstomi dėl kitų darbo skelbimų.

III. Bendra informacija ir taisyklės, taikomos Viessmann interneto svetainėms ir programėlėms

Šios nuostatos taikomos kartu su nuostatomis, skirtomis privatiems naudotojams, ir nuostatomis, skirtomis verslo naudotojams, Viessmann interneto svetainėms ir programėlėms. 

Duomenų tvarkymas lankantis mūsų interneto puslapiuose ir naudojantis mūsų programėlėmis

Viessmann automatiškai renka ir savo serverio žurnalo failuose saugo informaciją, kurią jūsų naršyklė arba programa perduoda mums. Šių duomenų Viessmann negali priskirti atskiriems asmenims. Šie duomenys nėra sujungiami su kitais duomenų šaltiniais. Šie duomenys yra šie: - duomenys apie duomenis, kurie yra saugomi ir naudojami, pvz:

 • Naršyklės tipas / versija
 • Naudojama operacinė sistema
 • Nuorodos URL (anksčiau aplankytas puslapis)
 • prisijungusio kompiuterio prie kompiuterio prieglobos vardas (IP adresai v4 ir v6)
 • Serverio užklausos laikas

IP adresas - tai interneto paslaugų teikėjo suteiktas visuotinai galiojantis jūsų kompiuterio atpažinimo kodas, kurį šiuo metu labiausiai paplitusia forma (IPv4) sudaro keturių skaitmenų blokai, atskirti taškais. Dažniausiai kaip privatus naudotojas nenaudojate pastovaus IP adreso, nes jį jums tik laikinai priskiria paslaugų teikėjas (vadinamasis dinaminis IP adresas). Naudojant nuolat priskiriamus IP adresus (vadinamuosius statinius IP adresus), aiškiai priskirti naudotojo duomenis naudojant šią funkciją techniškai nesudėtinga.

Minėtus duomenis tvarkysime šiais tikslais:

 • Sklandaus prisijungimo prie svetainės užtikrinimas
 • Patogaus naudojimosi minėta svetaine užtikrinimas
 • Sistemos saugumo ir stabilumo įvertinimas
 • Kitais administraciniais ir statistiniais tikslais

Serverio žurnalų failų asmens duomenys tvarkomi remiantis CK 6.2 str. 6 str. 1 lit. f DSGVO. Šis leidimas leidžia tvarkyti asmens duomenis dėl atsakingo asmens "teisėto intereso", jei jūsų pagrindinės teisės, laisvės ar interesai nėra viršesni. Mūsų teisėtas interesas yra lengvesnis administravimas ir galimybė aptikti ir sekti įsilaužimus. Bet kuriuo metu galite nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, jei yra priežasčių, kurios egzistuoja jūsų konkrečioje situacijoje ir prieštarauja duomenų tvarkymui. Jums tereikia išsiųsti el. laišką duomenų apsaugos pareigūnui. Mūsų teisėtas interesas išplaukia iš pirmiau išvardytų duomenų rinkimo tikslų. Jokiomis aplinkybėmis nenaudojame surinktų duomenų siekdami daryti išvadas apie jus asmenišk

Serverio žurnalo failai su pirmiau nurodytais duomenimis automatiškai ištrinami po 30 dienų arba nuasmeninami, jei naudojami statistikos tikslais. Pasiliekame teisę saugoti serverio žurnalo failus ilgiau, jei esama faktų, leidžiančių manyti, kad prie jų galėjo prisijungti neautorizuotas asmuo (pvz., bandymas įsilaužti arba vadinamoji DDOS ataka).

Nuorodos į išorines svetaines

Šis duomenų apsaugos pareiškimas taikomas tik Viessmann interneto svetainėms ir programėlėms. Jose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šis duomenų apsaugos pareiškimas joms netaikomas. Jei iš "Viessmann" svetainių ir programėlių išeinate norėdami apsilankyti trečiosios šalies paslaugų teikėjo paslaugose, rekomenduojame atidžiai perskaityti ir šio paslaugų teikėjo duomenų apsaugos pareiškimą. 

Informacija apie slapukus ir analizės įrankių naudojimą

Asmens duomenų tvarkymas naudojant slapukus ir analizės įrankius ("Google Analytics" ir "Google Tag Manager", "Google Adwords" konversijų stebėjimas, trečiųjų šalių slapukai, pakartotinio nukreipimo technologijos, "Google Remarketing", "Facebook Remarketing" ir "Inspectlet") yra grindžiamas CK 6.2 straipsniu. 6 dalimi. 1 dalies f punktu DSGVO. Šis leidimas leidžia tvarkyti asmens duomenis dėl atsakingo asmens "teisėto intereso", jei jūsų pagrindinės teisės, laisvės ar interesai nėra viršesni. Mūsų teisėtas interesas yra analizuoti naudojimąsi mūsų svetaine.

"Google AdWords" atliekamas asmens duomenų tvarkymas (išvardykite visas pakartotinio nukreipimo technologijas) grindžiamas CK 6.2 str. 6 dalimi. 1 dalies f punktu DSGVO. Šis leidimas leidžia tvarkyti asmens duomenis dėl atsakingo asmens "teisėto intereso", jei jūsų pagrindinės teisės, laisvės ar interesai nėra viršesni. Mūsų teisėtas interesas yra asmeniškai pritaikytos tikslinės reklamos rodymas ir statistinė reklamos veiksmingumo analizė (pvz., nustatymas, kiek paspaudimų ant reklaminio skydelio lėmė pirkimą mūsų svetainėje).

Viessmann naudoja vadinamuosius slapukus keliose savo svetainių ir programų vietose. Jų paskirtis - padaryti mūsų svetainę patogesnę, efektyvesnę ir saugesnę. Slapukai - tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos jūsų kompiuteryje įrašo ir išsaugo jūsų naršyklė. Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji sesijos slapukai. Jie automatiškai ištrinami pasibaigus jūsų apsilankymui. Slapukai nedaro jokios žalos jūsų kompiuteriui ir juose nėra jokių virusų.

Šiam tikslui Viessmann taip pat naudoja analizės įrankius, pavyzdžiui, Web Trends arba Google Tag Manager (Firebase). Pateikti ir naudojami duomenys renkami ir saugomi visiškai anonimiškai. Šie duomenys taip pat gali būti saugomi už Jungtinės Karalystės ar Europos Sąjungos ribų.

Diegdami ir naudodami analizės įrankius ir sekimo technologijas, asmens duomenis kuo greičiau anonimizuojame arba iš paslaugų teikėjo pusės, reguliuojamos atitinkamomis sutartimis, arba mūsų pirmojo naudojimo srityje, kad jūsų teisė į informaciją negalėtų būti įgyvendinta dėl visų toliau išvardytų technologijų.

Galite užkirsti kelią tokių duomenų perdavimui nustatydami atitinkamus nustatymus naršyklėje, programėlėje arba operacinės sistemos aplinkoje (iOS, Android). Tačiau dėl to gali kilti problemų iškviečiant, valdant ar veikiant siūlomam turiniui ar paslaugai. Mūsų naudojamos Taboola, Inc. paslaugos slapukų deaktyvavimo (atsisakymo) parinktį rasite pagal šią nuorodą: https://www.taboola.com/cookie-policy#how-to-manage.

Be to, kai kuriais atvejais naudojame slapukus, kad galėtume įvertinti savo reklamos veiklos sėkmę ir ją optimizuoti. Mes naudojame Adform Germany GmbH (toliau vadinama Adform) konversijų stebėjimą. Slapukas nustatomas, kai tik susisiekiama su Viessmann reklamos priemone (pvz., reklaminiu skydeliu), patalpinta per Adform. Slapuke yra reklamos ID ir jis galioja 60 dienų. Jame nėra jokių požymių (pvz., viso IP adreso, vardo, pavardės, adreso, el. pašto adreso), pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai identifikuoti. Tačiau reklamos ID nurodo, kokia reklaminė medžiaga atkreipė jūsų dėmesį į Viessmann. Jokiomis aplinkybėmis Viessmann grupė reklamos ID nesujungia su asmens duomenimis. Vartotojai, kurie nenori dalyvauti konversijų sekime, gali išjungti Adform slapuką savo naršyklėje adresu http://site.adform.com/privacy-policy-opt-out

Trečiųjų šalių slapukai

Viessmann naudojasi įvairių reklamos partnerių paslaugomis, kurie padeda jums padaryti interneto pasiūlą ir svetaines įdomesnes. Dėl šios priežasties, kai lankotės interneto svetainėse, partnerių įmonių slapukai taip pat įrašomi į jūsų kietąjį diską. Tai yra laikini / nuolatiniai slapukai, kurie po nurodyto laiko automatiškai ištrinami. Šie laikini arba nuolatiniai slapukai (galiojimo laikas nuo 14 dienų iki 10 metų) saugomi jūsų standžiajame diske ir po nurodyto laiko savaime ištrinami. Mūsų partnerių įmonių slapukuose taip pat yra tik pseudoniminiai, dažniausiai net anoniminiai duomenys. Tai, pavyzdžiui, duomenys apie tai, kokius produktus peržiūrėjote, ar kas nors buvo pirkta, kokių produktų ieškota ir pan.

Kai kurie mūsų reklamos partneriai renka informaciją apie tai, kokiuose puslapiuose lankėtės anksčiau arba kokiais produktais domėjotės, pavyzdžiui, kad galėtų jums rodyti reklamą, kuri geriausiai atitinka jūsų interesus. Šie pseudoniminiai duomenys niekada nebus sujungti su jūsų asmeniniais duomenimis. Vienintelis jų tikslas - sudaryti sąlygas mūsų reklamos partneriams adresuoti jums reklamą, kuri iš tikrųjų gali jus sudominti.

Pakartotinio nukreipimo technologijos

Mūsų svetainėse naudojamos vadinamosios pakartotinio nukreipimo technologijos. Šias technologijas naudojame tam, kad mūsų svetainė jums būtų įdomesnė. Ši technologija leidžia interneto naudotojams, kurie jau domisi mūsų produktais, adresuoti reklamą mūsų partnerių svetainėse. Esame įsitikinę, kad asmeniškai pritaikytos, su interesais susijusios reklamos įterpimas interneto naudotojui paprastai yra įdomesnis nei reklama, neturinti tokios asmeninės nuorodos. Šios reklaminės medžiagos įterpimas į mūsų partnerių puslapius grindžiamas slapukų technologija ir ankstesnio naudotojo elgesio analize. Ši reklamos forma yra visiškai pseudoniminė. Jokie naudotojų profiliai nėra sujungiami su jūsų asmeniniais duomenimis.

Naudodamiesi mūsų svetaine sutinkate, kad būtų naudojami vadinamieji slapukai, taigi, kad būtų renkami, saugomi ir naudojami jūsų naudotojo duomenys. Be to, jūsų duomenys saugomi slapukuose ir pasibaigus naršyklės sesijai, kad juos būtų galima vėl iškviesti, pavyzdžiui, kitą kartą apsilankius svetainėje. Šį sutikimą galite bet kada atšaukti su būsimuoju poveikiu, naršyklės nustatymuose atsisakydami priimti slapukus.

IV. Informacija apie duomenų subjektų teises

Šioje duomenų apsaugos pareiškimo dalyje pateikiama papildomos informacijos apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis Viessmann atžvilgiu. 

Jūsų tapatybė

Siekiant laikytis nukentėjusių DS-GMO teisių, Viessmann gali prireikti paprašyti papildomos informacijos jūsų tapatybei įrodyti tais atvejais, kai asmens duomenys renkami sutartinių santykių pagrindu atsitiktinės imties pagrindu arba kai kyla pagrįstų abejonių. Tai ypač aktualu, jei prašymas pateikti informaciją pateikiamas elektronine forma, tačiau siuntėjo duomenys neatskleidžia atitinkamo fizinio asmens tapatybės. 

Jūsų teises

 • prašyti informacijos apie mūsų tvarkomus jūsų asmens duomenis pagal DSGVO 15 straipsnį. Visų pirma galite prašyti informacijos apie duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategoriją, duomenų gavėjų, kuriems jūsų duomenys buvo arba bus atskleisti, kategorijas, planuojamą saugojimo laikotarpį, teisę ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą arba pareikšti prieštaravimą, apeliacijos teisę, jūsų duomenų kilmę, jei juos surinkome ne mes, taip pat apie automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, ir, jei taikoma, prasmingą informaciją apie jo detales;
 • nedelsdami prašyti ištaisyti neteisingus arba neišsamius mūsų saugomus asmens duomenis pagal DSGVO 16 straipsnį;
 • prašyti ištrinti mūsų saugomus jūsų asmens duomenis pagal DSGVO 17 straipsnį, išskyrus atvejus, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę, įvykdyti teisinę prievolę, dėl viešojo intereso priežasčių arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • pagal DSGVO 18 straipsnį apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą, jei duomenų tvarkymas yra neteisėtas, bet jūs atsisakote ištrinti duomenis ir duomenys mums nebereikalingi, tačiau jie reikalingi teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti arba jei pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo pagal DSGVO 21 straipsnį;
 • pagal DSGVO 20 straipsnį gauti asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte struktūrizuotu, aktualiu ir kompiuterio skaitomu formatu, arba prašyti juos perduoti kitam atsakingam asmeniui;


Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis:

Viessmann Ref Baltics OU Lietuvos filialas
Geležinio Vilko str. 6B
LT-03150 Vilnius, Lithuania
Telefonas:  +370 644 00 111
El. paštas: info.lt@viessmann.com

Pagal DSGVO 7 straipsnio 3 dalį bet kuriuo metu galite atšaukti mums duotą sutikimą. Dėl to ateityje nebegalėsime toliau tvarkyti duomenų remdamiesi šiuo sutikimu. Savo sutikimą galite atšaukti adresu: info.lt@viessmann.com.

Skundas reguliavimo institucijai pagal DSGVO 77 straipsnį. Paprastai galite kreiptis į savo įprastinės gyvenamosios vietos arba mūsų įmonės būstinės reguliavimo instituciją.

Priežiūros institucija
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17
LT-10312 Vilnius
Tel.: 852712804
E. paštas: ada@ada.lt

Daugiau informacijos - Kontaktinė informacija

Mums svarbus jūsų pasitikėjimas. Todėl visada esame pasirengę atsakyti į jūsų klausimus, susijusius su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jei turite klausimų, į kuriuos negalite atsakyti šioje duomenų apsaugos deklaracijoje, arba jei norite gauti išsamesnės informacijos kuriuo nors klausimu, susisiekite su mumis:

Viessmann Ref Baltics OU Lietuvos filialas
Geležinio Vilko str. 6B
LT-03150 Vilnius, Lithuania
Telefonas:  +370 644 00 111
El. paštas: info.lt@viessmann.com

Saugos informacija

Jūsų asmens duomenis stengiamės saugoti techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis taip, kad jie nebūtų prieinami trečiosioms šalims. Bendraujant el. paštu, visiško duomenų saugumo užtikrinti neįmanoma, todėl rekomenduojame konfidencialią informaciją siųsti paštu. 

Duomenų apsaugos pareiškimo pakeitimai

Šis duomenų apsaugos pareiškimas šiuo metu galioja ir galioja nuo 2023 m. rugsėjo mėn.

Dėl tolesnės mūsų svetainės ir pirmiau nurodytų paslaugų plėtros arba dėl pasikeitusių teisinių ar oficialių reikalavimų gali prireikti pakeisti šį duomenų apsaugos pareiškimą. Bet kada galite išsikviesti ir atsispausdinti dabartinį duomenų apsaugos pareiškimą svetainėje.

Mums svarbus jūsų pasitikėjimas. Todėl norėtume bet kada atsiskaityti jums už jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jei turite klausimų, į kuriuos šiame duomenų apsaugos pareiškime nebuvo atsakyta, arba jei norite gauti daugiau informacijos apie kurį nors konkretų punktą, susisiekite su mumis:

Viessmann Ref Baltics OU Lietuvos filialas
Geležinio Vilko str. 6B
LT-03150 Vilnius, Lithuania
Telefonas:  +370 644 00 111
El. paštas: info.lt@viessmann.com